مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ××خواندنش با نام غفار الذنوب××عشق یعنی چشمها هم در رکوع××شرمگین از نام ستار العیوب××عشق یعنی سر سجود و دل سجود××ذکر یارب یارب از عمق وجود

چگونگی صدور کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران با شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.  

تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون دریافت می نمایند.

شرایط دریافت کارت بازرگانی :


الف- اشخاص حقیقی ایرانی بایستی دارای شرایط زیر باشند :

1-     داشتن حداقل ۲۱ سال تمام

2-     داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

3-  داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

4-     داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

5-     داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

6-     داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی

7-     نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی

8-     عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

9-     نداشتن محکومیت موثر کیفری

ب- اشخاص حقیقی غیرایرانی :

1-     داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

2-     داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

3-     عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ج- اشخاص حقوقی (اعم از ا ینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند. ) :

1-  مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکتها باید دارای پروانه کار و ا قامت معتبر بوده و عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری باشند.

2-  مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی نمی باشند.

3-  مدیران شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمانهای دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

4-     شرکتهای باید واجد شرایط زیر باشند.

* داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

* داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)

* داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی

* عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب  

چگونگی تمدید کارت بازرگانی : دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.

مدارک موردنیاز جهت صدور کا رت بازرگانی :

الف- اشخاص حقوقی :

1-     تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

2-     دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

3-     اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

4-     دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکتهای با مسئولیت محدود)

5-     دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص / عام (برای شرکتهای سهامی)

6-     دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت

7-     دو برگ کپی اساسنامه شرکت

8-     اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

9-     دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و رؤیت اصل آن

10- چهار قطعه عکس ۴×۶ مدیرعامل (جدید- تمام رخ و ساده)

11- دو برگ کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن

12- تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی

13- اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت

14- اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی

15- دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ملک یا ارائه اجاره نامه محل کار

 راهنمای اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز دراداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

٢- پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی

٣- یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )

۴- فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)

۵- فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی

۶- چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت

شرح موارد :

١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.

٢- هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه و دفتر کل دفتر . دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.

برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ۵٠ برگی ١٠٠ برگی ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام ویک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

٣- در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .

۴- در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.

۵- حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین اقدام ورسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارک ارائه گردد.

۶- در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.

پس از تهیه مدارک فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یک نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.

در این مرحله انجام کار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت بازرگانی الزامی است :

تکمیل و امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه کارت بازرگانی و در صورت شرکت بودن زدن مهر شرکت روی آن

ارائه کپی شناسنامه برای کارت شخصی وارائه کپی کلیه مدارک شرکت و روزنامه رسمی و کپی شناسنامه مدیرعامل برای شرکت

پس از تکمیل مدارک بالا وتسلیم آن به شرکت سه روز بعد به شرکت مراجعه کرده و ضمن دریافت اسنادو مدارک به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می کنید.

١- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عکس و مدارک تسلیمی از طرف شرکت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریکا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارک تقاضای معرفی نامه به اداره سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را می نمایید.

٢- سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیکترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.

٣- فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شرکت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.

۴- از میان فرمها یک فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانک جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شرکت شما و یا شخص شما می باشد که همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانک مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شرکت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شرکتی گذاشته باشد.

١- ( فرم د) را از اوراق جدا کرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شرکتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.

٢- در مورد کارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی که دارای کارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس باشد که ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.

٣- مهمترین مرحله اگر سند مالکیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی کارت باشد مشکلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالکیت شش دانگ به همراه شخص مالک محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تکمیل موارد بالا به همراه مدارک زیر:

١- فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور کامل که توسط شرکت صورت گرفته است .

٢- اصل و کپی گواهی حسن اعتبار بانکی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چک برگشتی از شخص یا مدیرعامل شرکت

٣- اصل کلیه مدارک معرفین و کپی از کارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت کارت بازرگانی

۴- اصل وکپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شرکت در دفترخانه

۵- مدارک به ثبت رسیده توسط شرکت و گواهی پلمپ آن که در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .

۶- اصل و فتوکپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص

٧- چهار قطعه عکس ۴*۶ بدون روتوش و کراوات

٨- اصل و دو سری کپی از شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی

٩- اصل ودو سری کپی از سند مالکیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن

  ب- اشخاص حقیقی :

1-     تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

2-     تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی

3-     اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)

4-  اصل و کپی فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تائید تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند. )

5-     اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)

6-     دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.

7-     اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

8-     اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه

9-     چهارقطعه عکس ۴×۶ (جدید- تمام رخ و ساده)

10- دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی ۱۸ سال تمام) و رؤیت اصل آن

11- دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن

12- دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت یا ارائه اجازه نامه محل کار

13- اصل و کپی فیش که به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

 تذکرات :

*    عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی (کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند)

*         حضور متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.

*         هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک کارت نمی تواند داشته باشد.   

[ یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ رحیم کریمی ]
درباره وبلاگ

در باره مطالب وبلاگ : اکثر مقالات این وبلاگ از مطالب جمع آوری شده سایرسایتهای مرتبط جهت دسترسی آسان رشته های مدیریت می باشد و قبلاَ از نویسندگانی که مقالاتشان در این بلاگ قرار گرفته پوزش می طلبم و خواهشمندم در صورت امکان مشخصاتشان را جهت درج در ذیل مقاله خودشان برایم ارسال نمایند تواناییهای من: 1.مطالعات و بررسی بازار 2.محاسبه ‌وتدوین‌سیاست‌قیمت‌گذاری 3.برنامه ریزی فروش 4.تهیه بودجه عملیاتی 5.تهیه برنامه استراتژیک 6.طراحی سیستم اطلاعاتی 7.تهیهOPCپروسه‌تولیدوبالانس‌خط
امکانات وب
اخبار اقتصادي اخبار سياسي اخبار ورزشي

Powered by WebGozar


پرشین تحلیل