مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
عشق یعنی اشک توبه در قنوت ××خواندنش با نام غفار الذنوب××عشق یعنی چشمها هم در رکوع××شرمگین از نام ستار العیوب××عشق یعنی سر سجود و دل سجود××ذکر یارب یارب از عمق وجود

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

هر اعتباری که گشایش می شود با توجه به نوع تعهد پرداخت مبلغ اعتبار یکی از چهار روش زیر است:

۱- در صورت نقدی بودن sight payment بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است.

۲- در صورت موخر بودن  Deferred paymentاعتبار: ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر موخر ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای خریدار است.

۳- در صورت پرداخت بر اساس قبولی  Acceptance paymentاسناد مانند روش فوق عمل می شود منتهی با ارائه برات. در این صورت در حین ارائه و ظهر نویسی اسناد به بانک برات صادر شده قبولی نویسی می گردد تا در سررسید برات مبلغ اعتبار به ذینفع پرداخت گردد. حالا ذینفع علاوه بر داشتن مدرکی دال بر صدور کالا می تواند قبل از سررسید برات خود را به پول تبدیل کند.

۴- در صورت قابل معامله بودن  Negotiation paymentروش پرداخت: ذینفع ضمن ارائه اسناد به بانک پرداخت کننده برات نیز ارائه میدهد و مبلغ اعتبار را دریافت می کند ولی بعد از قبولی نویسی اسناد توسط بانک گشاینده اعتبار.

 ماده ۹ یو سی پی ۵۰۰ انواع پرداخت های فوق را توضیح داده است.

اعتبار اسنادی Documentary Credit


تعریف اعتبار اسنادی:

اعتبار اسنادی تعهد بانکی به خریدار و فروشنده است خریدار کالای خود را با همان کیفیت و تعداد درخواستی دریافت کند و فروشنده در قبال تحویل کالای خود به شرکت حمل مبلغ درخواستی را دریافت کند. (البته دریافت مبلغ در قبال ارائه بارنامه به بانک الزامی نیست). در زیر میخوانیم

۱- اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

۲- اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

۳- اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

۴- اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

۵- اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

۷- اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C

۸- اعتبار تائید شده و تائید نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

۹- اعتبار قابل فسخ و غیر قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

۱۰-تاریخ‌ها در متن اعتبار اسنادی

۱۱- برات Draft

۱۲- «سوئیفت» SWIFT

۱۳-  «نمونه اعتبار اسنادی» Sample of L/C

 

 

 

اعتبار اسنادی یوزانس Usance

یوزانس یعنی فرجه و مهلت،

یوزانس فرجه یا مهلتی است که فروشنده (صادر کننده) در قبال دریافت بهره بعلاوه مبلغ معامله به خریدار میدهد.

در یوزانس یک شرکت ثالث که شرکت تامین کننده مالی Financer (فایننسر) نامیده می‌شود وارد معامله می‌گردد و مبلغ معامله را در روز معامله اسناد به فروشنده پرداخت می‌کند و در زمان سررسید اصل و بهره یوزانس را از خریدار اخذ می‌کند.

اعتبارات یوزانس معمولا ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، و یا دو ساله قابل گشایش می‌باشد. چنانچه شرکت الف اعتبار اسنادی یوزانس یک ساله به نفع شرکت ب گشایش کرده باشد و شرکت ب اسناد حمل بدون مغایرت را مثلا در تاریخ ۱/۵/۸۵ به بانک معامله کننده ارائه کرده باشد درست یکسال بعد از این تاریخ مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. بهره یوزانس کشور خریدار توسط فاکتور‌های مختلف سیاسی - اقتصادی در بازار جهانی تعیین می‌گردد.

اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

استفاده این اعتبار از کشور آمریکا آغاز گردیده است. و درحال گسترش می باشد.

مواد اول و دوم UCP500 در مورد این اعتبار سخن گفته است.

در این اعتبار متقاضی (خریدار) درخواست گشایش اعتبار اسنادی ضمانتی غیر قابل برگشت می کند و در این اعتبار فروشنده کالا را ساخته و به خریدار ارسال می کند و اسناد را نیز به خریدار تحویل می دهد تا خریدار به ترخیص کالا اقدام نماید. همچنین خریدار به محض دریافت اسناد مبلغ مورد نظر در اعتبار را به حساب فروشنده واریز می نماید.

 در صورت عدم اجرای تعهدات هر یک از طرفین با ارائه کپی مدرک به یانک خود مراجعه می کند مثلا فروشنده با کپی اسناد حمل به بانک خود میرود و بانک ابلاغ کننده نیز از بانک گشاینده پیگیر می شود. و بانک گشاینده باید مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید.

 در این اعتبار بانک نقش ضامن اجرایی را برعهده دارد تا در صورت شانه خالی کردن طرفین از اجرای تعهد خود متعهد به پیگیری و پرداخت شوند.

 

اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

این اعتبار به فروشنده اجازه میدهد تا در قبال ارائه رسید پیش از حمل و یا ارائه مدارک حمل به بانک بخشی از مبلغ مندرج در اعتبار را دریافت دارد. که در گذشته این مجوز در متن اعتبار با رنگ قرمز مشخص می گردید.

معمولا زمانی از این اعتبار استفاده می شود که فروشنده نیاز به پول داشته باشد.

چنانچه بانک فقط یک رسید ساده بگیرد و پیش پرداخت اعتبار را به فروشنده بپردازد به آن Clean Red clause گویند

و چنانچه بانک تضمین و تعهد بگیرد به آن Documentary Red clause گویند.

این اعتبار طبیعتا بصورت نقدی گشایش می شود.

اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

بخاطر اینکه فروشندگان خارجی از پذیرش اعتبار قابل انتقال خودداری میکنند. این نوع اعتبار در کشور ما استفاده زیادی دارد.

زمانیکه اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال گشایش شده باشد و بدلایل زیر فروشنده بخواهد به پشتوانه اعتبار باز شده توسط خریدار اعتبار دیگری گشایش می کند. (اعتبار باز شده وثیقه اعتبار دوم میشود)

۱- فروشنده توانایی ساخت و ارسال محموله را در زمان سررسید را ندارد. یا وجه کافی برای پرداخت به پیمانکاران خود را ندارد.

۲- امکان گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال وجود ندارد. (فروشنده نمی پذیرد)

در این روش بانک منتخب برای اعتبار دوم بانک گشایش کننده می شود. و ذینفع نیز به بازکننده اعتبار تبدیل می شود.

فروشنده اول (خریدار دوم) از فروشنده دوم درخواست می کند که محموله را به بندر مورد نظر خریدار اول ارسال کند.

دو اعتبار باز شده باید از لحاظ اسناد و زمان سررسید کاملا با هم تطبیق داشته باشند. 

اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

 

1-   بانک منتخب: Nominated Bank بانکی که توسط بانک گشایش کننده اعتبار برای پرداخت، قبولی برات و یا معامله اسناد انتخاب شده است. این بانک می تواند متفاوت از بانک ابلاغ کننده اعتبار باشد.

2-    Confirming Bank

3-    بانک ابلاغ کننده Advising Bank بانکی است که به فروشنده ابلاغ می کند که به نفع وی اعتبار گشایش یافته است. این بانک در کشور ذینفع واقع شده و می تواند شعبه ای از بانک گشایش کننده باشد.

4-    بانک گشایش کننده Issuing Bank بانکی است که در کشور خریدار واقع شده (نه الزاما) و به درخواست خریدار به نفع فروشنده اعتبار باز می کند.

5-    ذینفع Beneficiary طرفی است که اعتبار برای او توسط خریدار/ وارد کننده از طریق بانک گشاینده باز شده است.

6-    درخواست کننده Applicant  درخواست گشایش اعتبار به نفع فروشنده را می نماید که همان خریدار یا واردکننده است.

7-    Paying

8-    Accepting

9-    Negotiating Bank

اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C

در این مورد بانک گشایش کننده اعتبار عملیات ابلاغ و پرداخت به ذینفع را نیز بعهده می گیرد و فروشنده با ارسال اسناد حمل به همین بانک گشایش کننده مبلغ درخواستی را دریافت می کند.

در زمانی به کار می رود که فروشنده به بانک گشایش کننده اعتماد دارد.

این اعتبار روش خوبی برای استفاده در گشایش اعتبارات ریالی داخل کشور می باشد. در حال حاضر اعتبار ریالی در کشور در حال رونق می باشد که بانک متعهد به پرداخت و درقبال دریافت مدارک حمل می شود.

اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

قابل انتقال بودن اعتباری اسنادی مجوزی است برای ذینفع جهت انتقال تمام یا بخشی از اعتبار به ذینفع دوم Subcontractor.

در این اعتبار تنها بانک گشایش کننده دارای تعهد پرداخت می باشد.

کارمزد انتقالات بعهده ذینفع اول  First Beneficiaryمی باشد.

در این روش دو اعتبار داریم که اعتبار اول را Master گویند که منهای قیمت، تاریخ  و واحد باید کاملا با LC انتقالی مطابقت داشته باشند.  و اجازه انتقال باید در متن اعتبار اصلی (Master) قید گردیده باشد.

این روش به نفع خریدار است ولی فروشنده چون بانک ابلاغ کننده تعهد پرداخت ندارد با ریسک عدم دریافت روبروست.

طبق UCP 500 نام بانک انتقال دهنده باید در متن اعتبار درج گردد.

در متن اعتبار اگر کلمات زیر به جای Transferable  ذکر شود اعتبار قابل انتقال تلقی نمی شود. لذا حتما باید کلمه Transferable قید گردد.

transmissible, assignable, divisible, and fractionable.

اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C

 

این اعتبار اسنادی با مبلغی مشخص در بانک گشایش می شود و به بانک ابلاغ کننده (پرداخت کننده) اجازه می دهد تا به دفعات مختلف در برابر دریافت اسناد حمل از ذینفع تا مبلغ مشخصی پرداخت کند (در اعتبار سقف مبلغ قابل پرداخت و زمان و دوره اعتبار این نوع پرداخت ها ذکر می گردد. )

مثال: شرکت کالای نفت ایران برای خرید خود از شرکت انگلیسی یک اعتبار به نفع دفتر خود در لندن به ارزش ۱۰ میلیون دلار گشایش می کند و طبق متن اعتبار به دفتر خود اجازه می دهد به تعداد مثلا ۱۰ بار  تا همین سقف کالا خریداری کرده و به ایران بفرستد و به ازای تحویل اسناد به بانک مبلغ خود را دریافت کند.

حالا اگر بتوان از کسری های خرید (که سقف اعتبار را پر نکرده است در مثال بالا ۱۰ میلیون دلار) در دفعات دیگر استفاده کرد به آن اعتبار اسنادی گردان غیر تراکمی گویند. که باید در متن اعتبار ذکر گردد.

در ایران فقط چند شرکت خاص وابسته به وزارت نفت و نیرو، بخاطر خریدهای مهم مجاز به استفاده از این نوع اعتبار می باشند.

خواننده گرامی روش کار این اعتبار با Partial shipment اشتباه نشود زیرا بانک به اندازه مبلغ گشایش شده ضمانت می گیرد و بانک متعهد به پرداخت های متعددی می باشد ولی در روش Partial shipment ارزش پرداخت اصلی را در چند قسمت پرداخت می کند.

اعتبار تائید شده و تائید نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

در بعضی مواقع برای کاهش ریسک عدم دریافت (یا عدم اعتماد به بانک گشایش کننده اعتبار و یا شاید هم عدم آشنایی با بانک گشایش کننده)، فروشنده برای اعتبار تائید درخواست می کند. که بموجب آن یک بانک معتبر بین المللی ضمن تائید بانک گشاینده اعتبار در واقع متعهد به پرداخت نیز می گردد.

اعتبار تائید شده حتما غیرقابل برگشت می باشد.

Silent Confirmation  چیست؟ بعضی مواقع بانک گشایش کننده قبول نمی کند (به خاطر اعتبار بین بانکها) که مورد تائید قرار گیرد و همچنین فروینده خریدار را ملزم به گرفتن اعتبار کرده است. در این گونه موارد خریدار به بانک ثالث معتبر بین المللی که معمولا اعتبار می دهد (به سفری بانک گشاینده) مراجعه می کند و با پرداخت حق تائید درخواست اعتبار تائید شده را می کند. و این بانک مستقل از بانک گشاینده ضمن تائید بانک گشاینده متعهد به پرداخت می گردد. در این حالت بانک تائید کننده اسناد حمل را خریداری می کند و به خریدار می فروید. تائید مسکوت جزء مقررات UCP نمی باید.

(مثلا بانک رفاه کارگران به عنوان گشاینده که به خاطر وجهه خود حاضر نیست مورد تائید قرار گیرد و شعبه بانک HSBC در دبی حاضر به تائید مسکوت می باید.) همچنین اعتبار اسنادی تائید شده حتما irrevocable باید می باید.

اعتبار قابل فسخ و غیر قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

-  اعتبار قابل فسخ توسط بانک گشاینده در هر زمانی بدون اطلاع (without prior notice) ذی نفع قابل اصلاح یا فسخ می باید.

اگر قابل فسخ بودن یا نبودن اعتبار در متن اعتبار اسنادی ذکر نگردد طبق UCP500 ، اعتبار غیر قابل فسخ در نظر گرفته می‌شود  

البته طبق UCP400 ذکر نکردن قابل فسخ بودن یا نبودن فرض بر قابل فسخ بودن تلقی می گردید.

تاریخ‌ها در متن اعتبار اسنادی

1. تاریخ گشایش اعتبار اسنادی Issuing date

 2.تاریخ سررسید پرداخت Maturity date

3. آخرین فرصت حمل که توسط اعتبار اسنادی داده شده است Shipment date (latest date for shipment)

4.  تاریخ تحویل اسناد به بانک Expiry date or the latest negotiation date

برای ارائه مدارک به بانک معمولا 21 روز فرصت می دهند در صورت عدم درج زمان برای تحویل بطور خودکار 21 روز از زمان انتشار بارنامه فرصت داده می شود اما بشرط اینکه قبل و یا برابر با Expiry date  باشد.

البته آخرین تاریخ ارائه اسناد الزاما همان تاریخ انقضا نمی‌باشد.

برات Draft

- صادر کننده برات همان فروشنده است. که از طریق بانک گشاینده اعتبار با ارائه سیاهه درخواست می گردد. و بانک گشاینده را متعهد می کند که مبلغ اعتبار را از خریدار اخذ کند بعد اسناد را در اختیارش قرار دهد.

- برات دو نوع است برات دیداری یا نقدی Turn draft/Sight draft  و برات مدت دار  Time draft.                          برات نقدی در تجارت معمول تر می باشد، در این روش بانک گشاینده اسناد حمل را در صورتی که خریدار وجه پرداخت ها را تامین کرده باشد به خریدار ارائه می کند. در برات مدت دار زمان سررسید معمولا سه ماه، 6 ماه یا 180 روز مشخص میشود که بر اساس توافق طرفین از زمانهای مشخصی مثل زمان ارائه پروانه سبز گمرکی آغاز می گردد. و خریدار سعی می کند زمان سررسید برات را از مراحل پایانی ترخیص قرار دهد (مثلا ارائه پروانه سبز گمرکی) تا مهلت بیشتری برای تامین وجه داشته باشد.

مسلما ۱۸۰ روز بعد از ارائه پروانه سبز گمرکی از ۱۸۰ روز بعد از تاریخ صدور بارنامه مهلت بیشتری به خریدار می دهد. - استفاده از برات در کشورهای غربی تقریبا منسوخ گردیده و در حال حاضر کشور هند و ... از شرکت های پتروشیمی ایران درخواست برات می کنند.   بانکها جهت ابلاغ یا درخواست گشایش اعتبار و اصولا هر عملیات بانکی از سیستم منحصر بین بانکی  استفاده می کنند. این سیستم جانشین تلکس گردیده است که علاوه بر سرعت انتقال بالا دارای مزایایی مانند امکان بررسی آسانتر نیز می باشد. 

شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت کدهایی را برای رجوع آسانتر مشخص کرده که هر کد نشان دهنده عملیات خاص بانکی می باشد. مثلا درج کد 700 در سوئیفت مشخص می کند که سویفت مربوط به گشایش اعتبار است. در زیر نمونه ای از اعتبار اسنادی سوئیفت شده قرار داده شده است:

اعتبار اسنادی یوزانس Usance

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

هر اعتباری که گشایش می شود با توجه به نوع تعهد پرداخت مبلغ اعتبار یکی از چهار روش زیر است:

۱- در صورت نقدی بودن sight payment بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است.

۲- در صورت موخر بودن  Deferred paymentاعتبار: ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر موخر ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای خریدار است.

۳- در صورت پرداخت بر اساس قبولی  Acceptance paymentاسناد مانند روش فوق عمل می شود منتهی با ارائه برات. در این صورت در حین ارائه و ظهر نویسی اسناد به بانک برات صادر شده قبولی نویسی می گردد تا در سررسید برات مبلغ اعتبار به ذینفع پرداخت گردد. حالا ذینفع علاوه بر داشتن مدرکی دال بر صدور کالا می تواند قبل از سررسید برات خود را به پول تبدیل کند.

۴- در صورت قابل معامله بودن  Negotiation paymentروش پرداخت: ذینفع ضمن ارائه اسناد به بانک پرداخت کننده برات نیز ارائه میدهد و مبلغ اعتبار را دریافت می کند ولی بعد از قبولی نویسی اسناد توسط بانک گشاینده اعتبار.

 ماده ۹ یو سی پی ۵۰۰ انواع پرداخت های فوق را توضیح داده است.

اعتبار اسنادی Documentary Credit       تعریف اعتبار اسنادی:

اعتبار اسنادی تعهد بانکی به خریدار و فروشنده است خریدار کالای خود را با همان کیفیت و تعداد درخواستی دریافت کند و فروشنده در قبال تحویل کالای خود به شرکت حمل مبلغ درخواستی را دریافت کند. (البته دریافت مبلغ در قبال ارائه بارنامه به بانک الزامی نیست)

۱- اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

۲- اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

۳- اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

۴- اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

۵- اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

۷- اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C

۸- اعتبار تائید شده و تائید نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

۹- اعتبار قابل فسخ و غیر قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

۱۰-تاریخ‌ها در متن اعتبار اسنادی

۱۱- برات Draft

۱۲- «سوئیفت» SWIFT

۱۳-  «نمونه اعتبار اسنادی» Sample of L/C

 

 

 

اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی یک روش و وسیله تضمین پرداخت است که به موجب آن یک بانک برای پرداخت مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات، متعهد میشود مشروط بر اینکه اسناد مقرر شده حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر توسط فروشنده ارائه شود.  الف  گشایش اعتبارات اسنادی دیداری بابت واردات کالا ب  اشخاص مشمول ج  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی د نوع کالا کلیه کالاهای مجازبموجب مقررات صادرات و واردات  ذ مراحل انجام کار  مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورودکالا  مراجعه مشتری به وزارت بازرگانی واخذ مجوز ورود کالا

ارائه اوراق ثبت سفارش ممهورشده به مهر وزارت بازرگانی، پروفرما، بیمه نامه و درصورت نیاز، مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه های کشوربه یکی از شعب ارزی بانک مربوطه

تبصره :‌ انجام تشریفات مناقصه ویاارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلارالزامی است.

بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز

تبصره :‌ میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند ۱۰۰%  مبلغ اعتبار درروز گشایش  تامین هزینه های افتتاح اعتباراسنادی توسط مشتری   افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی   حمل کالا و دریافت اسناد حمل از کارگزار  تأمین ما به التفاوت وجه مورد نیاز تا مبلغ پیش پرداخت اولیه توسط مشتری، ظهر نویسی و تحویل اسناد به مشتری جهت ترخیص کالا گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله (ریفاینانس) منعقده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مربوطه 

اشخاص مشمول:  کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی و تجاری که نسبت به واردات کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اقدام می‌نمایند، می‌توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند.

اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدی و تجاری با سابقه اعتباری حداقل ۵ سال، تولیدکنندگان و وارد کنندگان د ارو و مواد دارویی، خودروسازان و قطعه‌سازان

کالاهای مجاز: کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات قابل ورود به کشور

مراحل انجام کار

۱ - مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارائه تقاضانامه استفاده از تسهیلات.

 ۲ - صدور مصوبه اعتباری توسط مراجع ذیربط (شعبه، مدیریت امور شعب، اداره کل اعتبارات و هیأت مدیره بانک مربوطه) براساس حدود اختیارات تفویضی.

 ۳ - انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه.

 ۴ - اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل عملیات ارزی و یا اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل خارجه از محل قراردادهای منعقده .

 ۵ - ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرداخت به میزان ۵ درصد اصل و فرع اعتبار اسنادی توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی.

۶ - صدور گواهی ثبت آماری توسط اداره کل عملیات ارزی بانک مربوطه پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی.

 ۷ - ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور LETTER OF INCLUSION برای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صدور LOI دارند.

 ۸ - تأمین ۵ درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.

۹  - تأمین ۹۰ درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در سررسید پرداخت وجه به کارگزار

توضیح۱: آن قسمت از وجه اعتبار اسنادی که توسط کارگزار در زمان معامله اسناد به فروشنده پرداخت میگردد تسهیلات اعطایی تلقی می گردد.

توضیح۲: این تسهیلات در داخل سقف مجاز فردی اعطای تسهیلات محسوب می گردد.

توضیح۳: اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز فردی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

واردات خدمات و کالا/خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی   

اشخاص مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

نوع خدمات خدمات مشاوره کارشناسان خارجی ،‌ انجام آموزش اعم از داخل کشور و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعم از نصب و راه اندازی دستگاههائی که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو استفاده از شبکه رایانه ای مانند اینترنت و اجاره دستگاهها، اسناد طراحی و مهندسی و ....  به ارزش کمتر از ۹۰۰۰۰۰دلار، درمواردیکه واردات خدمات و یاکالا / خدمات به ارزش بیش از مبلغ مذکور مورد نظر باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

مراحل انجام کار در مورد پروفرماهائی که بابت واردات کالا / خدمات صادرشده :

مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا

تبصره : چنانچه صرفا ورود خدمات مندرج در بند ب مورد نظر باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دریافت اوراق ثبت خدمت سپس مراجعه به بانک مربوطه جهت دریافت شماره ۸ رقمی ثبت سفارش

ارائه اوراق ثبت سفارش و یا ثبت خدمت (حسب موارد مذکور)، پروفرما ودرصورت نیاز مجوز سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور به یکی از شعب ارزی بانک مربوطه

بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز

تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی توسط مشتری

افتتاح اعتبار اسنادی با درج شرط ارائه ۱۰ % ضمانتنامه حسن انجام کار از طریق ارسال پیام سوئیفتی

تبصره : درج شرط کسر مالیات و دیگر کسورات قانونی  مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی از مبلغ خدمات در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است مگر آنکه وزرات مذکور عدم لزوم کسر مالیات را تایید نماید.

ارائه صورتحساب انجام کار و اخذ تائیدیه خریدار

تامین مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت اولیه  تا وجه مورد نیاز  توسط مشتری و حواله وجه به ذینفع گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی 

اشخاص واجد شرایط

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

نوع کالاهای قابل ورود

کالاهای سرمایه ای جهت پروژه های تولیدی   (ماشین آلات خط تولید و هزینه نصب، ساخت و راه اندازی و آموزش)

مراحل انجام کار

بخش غیردولتی:

مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و انعکاس درخواست مطروحه و سایر مدارک مربوطه به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت و نیز به دستگاه اجرایی ذیربط به منظور اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح

انجام  بررسی های کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل جهت انجام بررسی توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و نیز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی.

پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع و صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک عامل.

اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزاتخانه ناظر) توسط بانک عامل و صدور تاییدیه مفاد قرارداد تجاری از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام نتایج حاصله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات راهبری.

- تعیین منبع تامین مالی کننده طرح ( Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن اخذ و انعقاد قرارداد فرعی (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به هیات راهبری.

انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی.

انعقاد قرارداد مالی ، گشایش اعتبار اسنادی ، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی اخذ وثایق کافی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانتنامه L.O.I (Letter of Inclusion) تحت ضمانتنامه اصلی صادره وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) توسط بانک عامل و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهیهای ثبت آماری

حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد به روال معمول ، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت.

پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی.

راه اندازی طرح توسط مجری.

بازپرداخت اقساط و سود مترتبه.

گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

به منظور حمایت و تامین مالی بخشی از نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش های خصوصی و تعاونی، تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی که از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت خام تامین می گردد، درقالب یکی از عقود اسلامی به واجدین شرایط تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی به شرح ذیل اعطا می گردد:  

اشخاص مشمول شخاص حقیقی و حقوقی که اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی است + بخش عمومی غیردولتی

بخش های مجاز صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل، خدمات فنی و مهندسی، خدمات ارز آور، صادرات

فعالیت های قابل قبول کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش های تعاونی و خصوصی

سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیتهای جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی مربوط به طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی

سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیتهای تولیدی موجود از جمله ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات

صادرات کالاهای غیرنفتی توضیح : درکلیه موارد فوق، سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی انرژی صنایع، فن آوری اطلاعات IT - Information Technology، فن آوری زیستی BT -Biological Technology، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و صنایع تولید ابزارهای مکانیزاسیون کشاورزی از اولویت برخوردار خواهد بود.  

مراحل انجام کار

مراجعه مشتری به شعبه ای که نزد آن حساب دارد و ارائه تقاضای دریافت تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی

انجام بررسی های مقدماتی فنی، اقتصادی و مالی طرح توسط اداره کل اعتبارات بانک مربوطه جهت ارائه به مدیریت بانک

اخذ تاییدیه قیمت ماشین آلات از وزارتخانه ذیربط

صدورمصوبه پذیرش طرح توسط هیات مدیره بانک مربوطه درصورت موجه بودن طرح

تهیه گزارش جامع کارشناسی جهت بررسی فنی مالی و اقتصادی طرح و ارسال آن به وزارتخانه ذیربط

اخذ تائیدیه از شرکت های بازرسی کننده و یا  وزارتخانه ذیربط توسط اداره کل اعتبارات بانک ( مندرج در بند ۵ )

صدورمصوبه نهائی توسط هیات مدیره بانک مربوطه متعاقب ارائه گزارش کامل مشتمل بر تعیین وثایق و میزان پیش پرداخت توسط اداره کل اعتبارات

ارائه اوراق ثبت سفارش به اداره کل عملیات ارزی بانک مربوطه توسط مشتری جهت ممهور نمودن به مهر از محل حساب ذخیره ارزی

ارائه اوراق ثبت سفارش به وزارت بازرگانی جهت ممهورنمودن به مهر آن وزارتخانه

اخذ وثائق تعیین شده در مصوبه و انعقاد قرارداد توسط بخش اعتبارات شعب ارزی ریالی

ارائه مدارک ثبت سفارش و تائیدیه اخذ وثائق به شعبه ارزی ذیربط بانک مربوطه، تامین هزینه های گشایش توسط مشتری وافتتاح اعتباراسنادی

صدورگواهی ثبت آماری توسط ادره کل عملیات ارزی بانک مربوطه

مدت تسهیلات:  حداکثر مدت تامین مالی هر طرح ۸ سال می باشد، شامل : حداکثر۳ سال دوره مشارکت مدنی (سرمایه گذاری و راه اندازی  حداکثر۵ سال دوره فروش اقساطی (دوران بهره برداری یا بازپرداخت

سایرتوضیحات : اعطای تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیون دلار،‌ برای هرشخص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعطای تسهیلات بیش از ۳۰ میلیون دلار  تا سقف ۵۰ میلیون دلاربرای هر شخص حقیقی یا حقوقی، با اخذ مجوز کارگروه تخصصی ذیربط

اعطای تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰ میلیون دلار، در صورت صدور مجوز توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی

۲۵%هزینه های ریالی و ارزی طرح لازم است توسط مشتری تامین گردد.

مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر یکسال ازتاریخ انعقاد قرارداد ( مندرج در بند ۱۰)

میزان وثیقه : ۱۲۰ درصد اصل تسهیلات به اضافه سود متعلقه با منظور نمودن نرخ تورم ۱۰ درصد در سال

قراردادمشارکت مدنی و فروش اقساطی به ارز منعقد میگردد

بازپرداخت تسهیلات به اقساط شش ماهه 

شروع بازپرداخت اقساط، ۶ ماه پس از اخاتمه دوره استفاده از قراردادمشارکت مدنی

کارمزد تعهد ۱۲۵/۰ درصد سالانه به ارز از زمان انعقاد قرارداد تازمان معامله اسناد نسبت به مانده استفاده نشده

سود تسهیلات اعطایی دوران مشارکت مدنی محاسبه و در دوران فروش اقساطی به همراه اصل تسهیلات و سود  دوران فروش اقساطی از مشتری اخذ میگردد

نرخ سود تسهیلات اعطایی معادل ۲% + L IBOR  و یا CIRRدرسال با رعایت نکات ذیل :

و طرحهای سرمایه گذاری در استانها و مناطق کمتز توسعه یافته بشرح ذیل با نرخ ۳% ثابت و مدت تامین مالی حداکثر ۱۰ سال

[ یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ۸:٢٦ ‎ق.ظ ] [ رحیم کریمی ]
درباره وبلاگ

در باره مطالب وبلاگ : اکثر مقالات این وبلاگ از مطالب جمع آوری شده سایرسایتهای مرتبط جهت دسترسی آسان رشته های مدیریت می باشد و قبلاَ از نویسندگانی که مقالاتشان در این بلاگ قرار گرفته پوزش می طلبم و خواهشمندم در صورت امکان مشخصاتشان را جهت درج در ذیل مقاله خودشان برایم ارسال نمایند تواناییهای من: 1.مطالعات و بررسی بازار 2.محاسبه ‌وتدوین‌سیاست‌قیمت‌گذاری 3.برنامه ریزی فروش 4.تهیه بودجه عملیاتی 5.تهیه برنامه استراتژیک 6.طراحی سیستم اطلاعاتی 7.تهیهOPCپروسه‌تولیدوبالانس‌خط
امکانات وب
اخبار اقتصادي اخبار سياسي اخبار ورزشي

Powered by WebGozar


پرشین تحلیل